Cepte Tamir Koruma Paketleri İçin Bayilik Sözleşmesi

1) TARAFLAR
İşbu sözleşme,Katip mustafa çelebi mh. İstiklal cd. K.parmak kapı sk.no:2/4 beyoğlu-İstanbul adresinde yer alan formu dolduran ve işbu sözleşmeyi “Okudum Kabul Ediyorum” kısmını işaretleyen şirket arasında akdedilmiştir. Bundan böyle işbu sözleşme de CepteTamir şirket Bayi olarak anılacaktır.

2) KONU
İşbu sözleşmenin CepteTamir’in ürünleri olan CepteKoruma Hizmet Paketleri’nin Bayi’nin mağazalarında parakende ve alt bayilerinde toptan satışı hakkındadır. Ayrıca işbu sözleşme ile Bayi yukarıda adı geçen hizmet paketlerinin markalar nezdinde bundle pazarlamasını da yapma konusunda da yetkilendirilmiştir.

3) ÜRÜNLER
CepteKoruma Cep telefonu ve tablet tamir Hizmet Paketi

4) SÖZLEŞME SÜRESİ
İşbu Sözleşme, kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, 1 yıl müddetle yürürlükte kalacaktır. Sözleşme süresinin sona ermesinden 30 gün öncesinde taraflardan herhangi biri sözleşmenin feshi için yazılı ihbarda bulunmadığı takdirde sözleşme kendiliğinden aynı şartlarda bir dönem daha yenilenir. Ancak taraflar işbu sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin diledikleri bir zamanda karşı tarafa yazılı olarak bildirmek ve cari mutabakat sağlamak suretiyle fesih hakkına haizdir.

5) ÖZEL ŞARTLAR
5.1.Bayi sözleşme süresince kendi mağazalarında ve bayilerinde CepteKoruma Hizmet Paketleri’nin satışını gerçekleştirecektir.
5.2.Bayi markalar nezdinde girişimde bulunarak hizmet paketlerini markalara toptan (bundle) satabilir. Bayi markalarla yapacağı Toptan (Bundle) projelerde CepteTamir den ayrıca maliyet fiyatı alacaktır.
5.3.Hizmet Paketlerini bayi kendine özel ekrandan giriş yaparak satışını gerçekleştirecektir.
5.4.Hizmet Paketleri sıfır veya en fazla 30 gün önce alınmış faturalı cihazlar içindir.
5.5.Hizmet Paketleri eğer cihaz ile beraber satılmış ise cihaz ile aynı fatura üzerinde yer alması eğer sözleşme ile taahhütlü cihaz satışlarında veya tek başına satılmış ise Hizmet Paketi faturası üzerinde cihaza ait marka, model ve seri numarası olması halinde geçerlidir..
5.7. Aynı fatura üzerinde bir den çok cihaz yer alıyor ise, ilgili Hizmet Paketi ibaresi hangi cihazın hemen altında yer alıyor ise hizmetten o cihaz yararlanabilir.
5.8. Cihaz faturası üzerinde marka, model ve IMEI /seri numarası bulunması zorunludur.
5.10. Hasar halinde müşteri (son kullanıcı) kendisine ait satın almayı gösteren ve adına kesilen faturayı ibraz etmek zorundadır.
5.11. CepteKoruma dilediği zaman Hizmet Paketlerine zam yapma hakkına sahiptir..
5.13. Taraflar “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında ilgili tüm evrakları karşılıklı olarak biribirlerine ibraz etmekle yükümlüdür.
5.14. CepteTamir; CepteKoruma Hizmet Paketleri sebebiyle müşterilerin Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine müracaat etmeleri halinde, yargı organları Bayi aleyhine karar verir ise CepteTamir’den alacağı bilgiler çerçevesinde gerekli savunmayı süresi içinde ilgili yargı organına yapmakla mükelleftir. Bayi’nin savunmasına rağmen Bayi tazminat ödemeye mahkum olur ise, Bayi tazminatı ödeyecek ancak CepteTamir’e rücu edecektir. Bayi süresi içinde savunma yapmaması sebebiyle ödeyeceği tazminat için CepteTamir’e rücu edemez.

8) PROMOSYON VE TANITIMLAR
Bayi her türlü reklam ve tanıtım meteryalini CepteTamir den ücretsiz tedarik edecektir. Bayi bölgesinde tanıtım veya reklam kampanyası yürütmek ister ise CepteTamir den yazılı onay almak zorundadır. CepteTamir uygun görür ise kampanyalara maddi destek de verebilir.

9) GİZLİLİK VE SIR SAKLAMA
Taraflar işbu sözleşmeyi gizlilik ilkeleri çerçevesinde düzenlemiş olup, yasal zorunluluklar haricinde üçüncü şahıslar veya muadil şirketler ile bilgi alışverişi yapmayacaklardır.
Taraflardan her biri, işbu sözleşmenin uygulanması sırasında öğrenebileceği diğer tarafa ait her türlü ticari sırları, müşteri bilgilerini, fiyatla ilgili bilgileri ve benzeri diğer bilgileri sözleşmede belirlenen amaçlar dışında kullanmamayı ve üçüncü kişilere hiçbir surette açıklamamayı kabul ve taahhüt ederler. Tarafların sır saklama yükümlülüğü, işbu sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi muteberdir. Bu bilgilerin 3.şahıslara ifşaatından doğabilecek her türlü maddi zararı ihmali olan taraf mağdur tarafa ödemek zorunda olacaktır.

10) YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda CepteTamir’in bağlı bulunduğu İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkili olacaktır.

11) TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
İşbu Sözleşme, taraflar arasında hiçbir biçim ve surette ortaklık veya hizmet ilişkisi kurmayıp, taraflardan herhangi biri bir diğerinin borçlarından, sorumluluklarından veya yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. Taraflar Vergi Levhası, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Oda Kaydı belgelerini karşılıklı olarak biribirlerine tevdi edeceklerdir.

12) SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN ÜSTÜNLÜĞÜ
Umumi distribütörlük/bayilik sözleşmeleriyle, işbu sözleşme hükümleri arasında çelişme ve/veya çatışma olduğu takdirde, işbu sözleşme hükümleri muteber kabul edilecektir.

13) DEĞİŞİKLİKLER
İşbu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin düzeltilmesi ya da değiştirilmesi mutlaka yazılı olarak yapılmak ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmak şartıyla muteberdir.

14) DEVİR VE TEMLİK Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşmeyi ya da sözleşmede düzenlenmiş olan hak ya da yükümlülüklerden herhangi birini, diğer tarafın önceden onayını almaksızın devir ya da temlik edemez. Böyle bir onay alınmaksızın yapılan temlikler hükümsüz sayılacaktır.

15) YÜRÜRLÜK
CepteTamir Hizmet Paketlerinin sertifikaları işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. 3 Sayfa 15 ana madde ve 18 ek madde den oluşan işbu sözleşme karşılıklı rıza ve irade beyanı ile …. /…. /2016 tarihinde 2 nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.