Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
a)  ceptekoruma.com alan adlı internet sitesinin sahibi ve işleteni Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi No:14 34134 Eminönü/Fatih-İstanbul. adresinde mukim İsa UYSAL CEPTETAMİR (Bundan böyle “CEPTEKORUMA” olarak anılacaktır).
b) www.ceptekoruma.com internet sitesine üye olarak siteden faydalanan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır).
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu CEPTETAMİR’in sahip olduğu internet sitesi www.ceptekoruma.com‘dan ÜYE’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1.  ÜYE, www.ceptekoruma.com internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, CEPTEKORUMA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2.  ÜYE, CEPTEKORUMA tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından CEPTEKORUMA'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, CEPTEKORUMA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3.  ÜYE  www.ceptekoruma.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE’yi bağlayacaktır.
3.4.  ÜYE, www.ceptekoruma.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5.  www.ceptekoruma.com internet sitesinde ÜYE’ler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen ÜYE’lerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin CEPTEKORUMA'ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. CEPTEKORUMA'nın ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve/veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6.  CEPTEKORUMA, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, www.ceptekoruma.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden CEPTEKORUMA'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7.  ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE’ye aittir.
3.8.  İşbu üyelik sözleşmesi içinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, CEPTEKORUMA bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, CEPTEKORUMA'nın ÜYE’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9.  CEPTEKORUMA'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, CEPTEKORUMA'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10.  www.ceptekoruma.com internet sitesi yazılım ve tasarımı CEPTETAMİR mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11.  CEPTETAMİR tarafından www.ceptekoruma.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12.  CEPTEKORUMA kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için, kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. CEPTEKORUMA, ÜYE’nin www.ceptekoruma.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13.  www.ceptekoruma.com internet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında CEPTETAMİR ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, www.ceptekoruma.com internet sitesine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, CEPTETAMİR ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, CEPTETAMİR ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, aksini bildirmediği sürece CEPTETAMİR ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve CEPTETAMİR ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. ÜYE, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini CEPTETAMİR’in müşteri hizmetleri çağrı merkezine iletebilir.
3.14.  CEPTEKORUMA, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya CEPTETAMİR’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) CEPTETAMİR ve www.ceptekoruma.com internet sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.15.  www.ceptekoruma.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, www.ceptekoruma.com internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16.  CEPTETAMİR, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve/veya www.ceptekoruma.com internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17.  CEPTETAMİR, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE’ler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18.  Taraflar, CEPTEKORUMA'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.19.  CEPTETAMİR ve CEPTEKORUMA, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, ÜYE’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. ÜYE, iletişim tercihlerindeki değişikliği www.ceptetamir.com internet sitesi üzerindeki üye sayfasından güncelleyebilir.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya CEPTEKORUMA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. CEPTEKORUMA, ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
ÜYE’nin, www.ceptekoruma.com internet sitesine üyelik kaydı yapması, ÜYE’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ÜYE’nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.