Üyelik ve Kullanım Şartları

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Ceptekoruma.com e-ticaret sitesinden yapılan satışla eş zamanlı akdedilen bu sözleşme ile CepteTamir (Yüklenici),  satış faturasında gösterilen cep telefonunu (Cihaz) Sözleşmede belirlenen koşullarla; çalışır ve hasarsız durumdaysa satın almayı, bozulmuş ya da hasar görmüş ise ya Sözleşmenin akdi sırasında belirlenecek götürü bedel karşılığında tamir etmeyi ya da Cihazı satın almayı, fatura sahibine ya da Sözleşmenin akdi sırasında fatura sahibi tarafından belirlenen kişiye (Müşteri) taahhüt eder.

 

II.SÖZLEŞMENİN KONUSU TAMİR KORUMA PAKETLERİNİN İÇERİKLERİ

Standart paket:

Kullanıcı hatasına bağlı oluşan (Ekran kırılması, sıvı teması, darbeye bağlı oluşan her türlü hasarlar, yüksek voltaja maruz kalma sonucu açılmama, batarya şişmesi ya da şarj süresinin bitmesi, Şarj almaması, ses gelmeme ve gitmeme sorunu, titreşim çalışmama, şebekenin çekmemesi, ana kamera ve ön kamera çalışmama hatası) gibi arızalarda geçerli olacak bir koruma paketidir.

 

Yerinde tamir  koruma paketi;

Kullanıcı hatasına bağlı olarak  yerinde tamir edilebilecek sorunlar olarak (Ekran kırılması, batarya şişmesi yada şarj süresinin azalması, ses gelmeme ve gitmeme sorunu, titreşim ve açma kapama butonu sorunu, Home butonu sorunu, Şarj almama, ana kamera ve ön kamera çalışmama hatası) gibi arızalar için telefonunuzu servise göndermenize gerek kalmaz. Servis ekiplerimiz bulunduğunuz lokasyona gelerek işlemleri gözünüzün önünde gerçekleştirir. Bu hizmet paketi şuan İSTANBUL için aktif tir.

 

Express koruma paketi;

Kullanıcı hatasına bağlı olarak (Ekran kırılması, batarya şişmesi yada şarj süresinin azalması, ses gelmeme ve gitmeme sorunu, titreşim ve açma kapama butonu sorunu, Home butonu sorunu, Şarj almama, ana kamera ve ön kamera çalışmama hatası) gibi arızalar için telefonunuzu servise göndediğinizde 20 iş günü beklemezsiniz. Telefonunuz belirtilen arızalar kapsamında ise sadece 3 iş günü içerisinde kargoya verilerek servis süreci tamamlanmış olur. Böylece telefonunuzdan günlerce ayrı kalmanıza gerek kalmaz.

 

 

 

 III.SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşmenin süresi, fatura tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Ancak, Yüklenici tarafından yapılan tamir nedeniyle garantisini kaybetmiş Cihazda, garanti kapsamında ortaya çıkan arıza için Yüklenicinin taahhüdü, fatura tarihinden itibaren 2 (iki) yıl devam eder.

 

BOZULMUŞ VE HASAR GÖRMÜŞ CİHAZLA İLGİLİ TARAFLARIN HAK, BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. YÜKLENİCİ AÇISINDAN

 

 1. TAMİR BORCU

Tamir; her ne sebeple olursa olsun bozulmuş ya da hasar görmüş Cihazın onarılarak kullanılabilir duruma getirilmesini ifade eder. Bozulma ya da hasar görme nedeni (kullanım hatası) yüklenicinin taahhüdünü etkilemez. Sözleşme süresi içinde yapılan tamir talebi ile ilgili Sözleşme süresi dolmuş olsa dahi Yüklenicinin bu Sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu devam eder.

Yüklenici, Cihaz üzerinde depolanmış veri ve programların tamir nedeniyle kaybından sorumlu değildir.

Yüklenicinin ayıplı ifasından doğanlar hariç olmak üzere tamir taahhüdü; sözleşme süresi içinde en fazla 3(üç) olay için geçerlidir. Ancak, garantisini kaybetmekle birlikte garanti kapsamında ortaya çıkan arızalar için Yüklenicinin taahhüdü sınırsızdır.

Yüklenici, Cihazın tamir edildiğini derhâl Müşteriye bildirir. Müşteri Cihazı kendisi gelip teslim alabileceği gibi Cihazın gönderilmesini de isteyebilir. Cihazın Müşteriye gönderilmesi hâlinde Yüklenici, Cihazın ne zaman ve ne şekilde gönderildiği konusunda Müşteriyi bilgilendirir.

Kargo bedelleri standart ve vip paket kullanıcıları için kişinin kendisine ait olmakla beraber yerinde tamir paketlerinde yerinde tamir işlemi için herhangi ekstra bir ücret talep edilmez.

 

 1. TAMİR SÜRESİ

Yüklenici, Cihazı teslim aldıktan itibaren standart paketi sahipleri için en geç 15 iş günü (on beş) içinde, vip tamir paketi için 3 iş(üç)  tamiri tamamlar. Yerinde tamir paketine sahip olanlar ise site üzerinden talepte bulunduğu andan itibaren engeç 24 saat sonra hizmet alabilirler.Tamire başlanılmasının Müşterinin bildirimine bağlı olduğu durumlarda bu süre bildirimden itibaren hüküm ifade eder.

 

 1. MALZEME SAĞLAMA BORCU

Malzeme sağlama borcu Yükleniciye aittir. Yüklenici, malzemeyi ayıpsız sağlamak zorundadır. Malzeme, edim sonucunun Sözleşmeye uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamışsa ayıpsız kabul edilir. Duruma göre Yüklenici orijinal veya muadil malzeme kullanma hakkını saklı tutar.

 

 1. ÖZEN VE SADAKAT BORCU

Yüklenici, üstlendiği tamir işini Müşterinin menfaatine en uygun şekilde yerine getirir ve Müşteriyi üçüncü kişilere karşı sorumlu tutacak davranışlardan kaçınır. Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır.

 

 1. CİHAZI SATIN ALMA BORCU

Cihaz Tamir Kabul Etmez durumdaysa veya tamir süresi 20 (yirmi) iş gününü aşacaksa ya da Yükleniciden kaynaklanmayan bir olaydan dolayı tamirin gereği gibi ya da zamanında yerine getirilmesini güçleştirecek durumlar söz konusuysa Yüklenici, Müşterinin talebi durumunda Cihaz üzerinde sıvı teması, cihazın fiziksel hasar yoğunluğu, kozmetik kusurlar, vb kriterlere göre yapacağı ekspertize istinaden belirleyeceği (fatura değerinin %30 (otuz)’undan az, %65 (altmışbeş)’inden fazla olmamak kaydıyla) bir bedel üzerinden Cihazı satın almayı teklif eder. Müşterinin teklifi kabulünü takiben bedel ödeme borcu, satın alma değerinden Müşteriye ait vergi (%2 (iki) stopaj) tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın Müşterinin e-posta yoluyla bildirdiği banka hesabına yatırılması ile ifa edilir.

 

 1. BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yüklenici, Cihazı satın alma borcunu doğuran olayları, bu olaylar nedeniyle Müşteriye tanınan haklar ile özellikle talep hâlinde Cihazı hangi bedelle satın alabileceğini ve ödemenin ne şekilde yapılacağını Müşteriyi bildirmek zorundadır.

 

 1. MÜŞTERİ AÇISINDAN

1.HAKLARIN KULLANILMASI

Müşterinin Cihaz dolayısıyla bu sözleşmeden doğan haklarını kullanabilmesi, Cihaza bir başkası tarafından müdahalede bulunulmamış olmak kaydıyla sözleşme süresi içinde tamir talebi şartına bağlıdır. Sözleşme süresi dolmuş olmasına rağmen, Müşterinin tamir talebi bildiriminden itibaren 1 (bir) ay içinde Yükleniciye gönderilmemiş Cihaz için Müşterinin tamir talebini geri çektiği kabul olunur. Bozulma ya da hasar durumunda Müşteri, Yükleniciyi derhâl haberdar eder ve Yüklenicinin talimatlarına uygun olarak Cihazı, fatura ve kimlik fotokopisiyle birlikte Yükleniciye gönderir. Aksi açıkça belirtilmedikçe bu sözleşme içinde belirtilen tüm gönderiler Yüklenicinin anlaşmalı olduğu kargo şirketi tarafından masrafları müşteriye ait olarak yapılır.

 1. CİHAZIN TAMİR KABUL ETMEZ OLMASI

Bu sözleşme açısından Tamir Kabul Etmez Cihaz; tamiri hiçbir şekilde mümkün olmayan ya da tamir giderlerinin, eski ve yeni farkı gözetilmeksizin, önceki değerinin dörtte üçünü aşacak durumda olan Cihazı ifade eder. Yüklenici tarafından III/A.6 kapsamında bilgilendirilen Müşteri; Cihazın kendisine iadesini ya da Yüklenici tarafından satın alınmasını isteyebilir. Müşteri hangi hakkı kullanacağını kendisine yapılan bildirimden itibaren en geç 10 (on) gün içinde Yükleniciye açıklamazsa Yüklenici, Cihazı Müşteriye iade eder.

 

 1. TAMİRİN GEREĞİ GİBİ YA DA ZAMANINDA YERİNE GETİRİLEMEYECEĞİ DURUMLAR

Yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle tamirin gereği gibi ya da zamanında yerine getirilemeyeceği durumlara (mücbir sebep,  malzeme tedarik sıkıntısı, vb) ilişkin olarak Müşteri, III/A. 6 kapsamında kendisine yapılan bildirimden sonra,  ne şekilde olursa olsun tamirin yapılmasını veya tamire başlanılmışsa devamını,  Cihazın Yüklenici tarafından satın alınmasını veya Cihazın kendisine iadesini talep edebilir. Müşterinin, kendisine yapılan bildirimden itibaren 10 (on) gün içinde Yükleniciye kararını bildirmemesi durumunda, Sözleşme süresi içinde gerçekleşmek kaydıyla tamire başlanılmasını beklediği, tamire başlanılmışsa da devamını istediği kabul olunur. Tamire hiç başlanılmadığı durumlarda 15 (onbeş) günlük süre, tamire başlanıldığı anda başlar.

 

 1. CİHAZI GÖZDEN GEÇİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Müşteri, tesliminden sonra Cihazı derhâl gözden geçirmek ve ayıpları varsa bunları en geç 48 (kırksekiz) saat içinde Yükleniciye bildirmek zorundadır. Aksi takdirde Cihazı teslim edildiği şekliyle kabul etmiş sayılır. Ancak, usulüne göre gözden geçirme sırasında fark edilemeyecek olan ayıplar için Yüklenicinin sorumluluğu devam eder. Cihazın ayıplı olması hâlinde; Müşteri, Cihazın Sözleşmeye uygun şekilde tamir edilmesini isteyebileceği gibi, daha önce tamir hizmetinden yararlanmamış olmak kaydıyla Sözleşmeden dönebilir ya da genel hükümlere göre tazminat isteyebilir.

 

 1. HASARSIZ VE SAĞLAM CİHAZIN SATIN ALINMASINDAN DOĞAN HAK, BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Müşterinin talebi hâlinde Yüklenici; fatura tarihinden itibaren 6. ayın sonuna kadar fatura tutarının en çok %70 (yetmiş)’i, 7. ayın başından itibaren de fatura tutarının en çok %60 (altmış)’ı üzerinden Cihazı almayı kabul eder. Bedel ödeme borcu, satın alma bedelinden Müşteriye ait vergi (%5 (beş) stopaj) tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın Müşterinin bildirdiği banka hesabına yatırılması ile ifa edilir. Müşterinin bu haktan yararlanabilmesi için kimlik fotokopisi ile birlikte Cihazla ilgili tüm belge (fatura, garanti, kullanım kılavuzu gibi) ve aksesuarları, orijinal kutusu ile birlikte Yükleniciye göndermesi şarttır. Gönderim masrafları müşteriye aittir. Yüklenici, Cihazın tesliminden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde teknik ekspertizini tamamlayarak Cihazı hangi bedelle satın alacağını ve 2 (iki) gün içinde yapılan teklif hakkında ret cevabı gelmezse teklifin kabul edilmiş sayılacağını Müşteriye bildirir. Müşteri, 2 (iki) gün içinde teklifi kabul edip etmediğini Yükleniciye açıklar. 2 (iki) gün içinde teklif ret edilmezse teklif kabul edilmiş sayılır. 2 (iki) gün içinde Müşteri teklifi ret ederse Cihaz, teslim alındığı şekliyle ve gönderimi alıcı ödemeli yapılarak Müşteriye iade edilir.

 

 1. CİHAZIN KARGOYA VERİLMESİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HASARLAR

Cihazın Müşteriye gönderilmek üzere kargoya verilmesinden sonra Yüklenici, Cihazın hasarlanması veya bozulmasına neden olan olaydan sorumlu değildir.

 

 1. TEBLİGAT ve BİLDİRİMLER

Müşterinin, Yükleniciye bildirdiği son adresi tebligat adresidir. Müşteriye karşı yapılacak bildirimlerde esas olan Müşterinin GSM numarası ile iletişim olup, Müşteri tarafından Yükleniciye bildirilen alternatif telefon numarası, faks veya elektronik posta adresi de kullanılabilir.

Müşteri tarafından Yükleniciye yapılacak bildirimler, kural olarak [email protected] e-posta adresi aracılığı ile veya 0850 840 42 65 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılır ve tüm konuşmalar kayıt altına alınır. Ancak, fesih ve cayma beyanı, Yüklenicinin merkezine gönderilir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Müşteri, ceptekoruma.com sitesinden satın aldığı paket için 14 (ondört) gün içinde her hangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Yükleniciye yöneltilmiş olması yeterlidir.

Sözleşme süresinin dolması, sözleşme devam ederken tarafların anlaşmaları, Cihaza (yetkili servis haricinde) başkası tarafından müdahâlede bulunulduğunun tespiti, Tamir Kabul Etmez Cihazın Müşteri tarafından iadesinin talebi (iade edilmiş Tamir Kabul Etmez Cihazın yetkili serviste onarılması durumu hariç), Cihazın Yüklenici tarafından satın alınması, Cihaz sahibinin değişmesi, Cihazın IMEI/seri numarasının değiştirilmiş, silinmiş veya bunlara teşebbüs edilmiş olması, Cihaz faturasında değişiklik, düzeltme, karalama gibi tahrifatlara gidildiğinin tespiti, mücbir sebeplere bağlı ifa imkânsızlığı ya da tarafların birinin cayma ya da fesih şeklindeki bozucu nitelikteki tek taraflı irade beyanıyla sözleşme son bulur. Sözleşmenin son bulması durumunda, Müşteri tarafından ödenen götürü bedel, cayma hariç, Yüklenicide kalır. Cayma durumunda bedel iadesi Müşteri’nin tamir hizmetini kullanmamış olması şartına bağlıdır.

 

Yüklenicinin cihazı satın aldığı durumlar hariç olmak üzere, sözleşmenin son bulması durumunda Yüklenicinin elinde bulunan Cihaz, derhâl Müşteriye gönderilir. Cihaza başkası tarafından müdahâlede bulunulduğunun ya da Cihazın IMEI/seri numarasının değiştirilmiş, silinmiş veya bunlara teşebbüs edilmiş olduğunun veya faturada değişiklik, düzeltme, karalama gibi tahrifatlara gidildiğinin tespiti nedeniyle sözleşmenin son bulduğu durumlarda gönderim masrafı Müşteriye aittir.

 

VII. YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.